بررسی عوامل مؤثر بر اقتدار استادان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر براقتدار استادان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه است. روش مورد استفاده، توصیفی تحلیلی با استفاده از تکنیک پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته است. جامعه آماری استادان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند که در سال تحصیلی 91-90 تعداد کل آنها برابر 258 نفر می باشند. با توجه به این که تعداد جامعه آماری محدود بود لذا کل آن ها به عنوان موارد مطالعه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش ارزیابی اعتبار صوری و سازه ای مبتنی بر تحلیل عاملی استفاده گردید. برای تعیین پایایی گویه های هر متغیر از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS21 و Amos21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد که مقدار کای اسکوئر غیرمعنادار CMIN برابر با 211/143، شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده یا RMSEA برابر 0/075، شاخص RMR یا ریشه میانگین مجذور باقیمانده ها، برابر 0/098، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی CMIN/DF در مدل برابر 3/199، شاخص برازش تطبیقی CFI برابر 0/926 و در نهایت شاخص برازش شده تطبیقی مقتصد PCFI برابر 0/671 می باشند. شاخص های تطبیقی و مقتصد محاسبه شده برای ارزیابی کلیت مدل نشان می دهند که می توان در مجموع، داده های گردآوری شده را حمایت کننده مدل نظری تدوین شده تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of factors affecting the authority of professors of Payame Noor University of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • ail moradi 1
  • Bahman Saeidipour 2
1 Associate Professor, Department of Sociology, Islamabad West Branch, Islamic Azad University, Islamabad West, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Nowadays, one of the issues of researchers to study the domination of teachers and their becoming pale in the universities. This fact comparing with historical bed motivate the researchers to ask why some teachers are less authority in the universities in these days, hence this study is to consider the economical issuers and society in order to answer this question. The methodology is descriptive by survey research and tool to data collection were questionnaire. The statistical society includes Payam-e- Noour teacher in Kermanshah in 1390-91 in amount of 258. The middle of teacher’s authority was different for people who were educated in the different majors. The results of multiple regression show that the degree of traditional authority (t = 4.335) and self-confidence (t = 3.925), charismatic authority (t = 3.878) and relative abandonment (t = -2.287) were as whole 0.42 of internal factors of teacher’s authority. The results of structural equality also show that the amount of K-Squire was not meaningful CMIN 211.143, RMSEA was 0.075 and RMR was 0.098, freedom K-Squire CMIN/DF was 3.199 and the comparative CFI factor was 0.926, and the examined, comparative destination PCFI was 0.671. The comparative, examined factors of destination of whole model show all of them supported the gathered data of theoretical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social authority
  • Relative Deprivation
  • professors
  • Payame noor University