عوامل اجتماعی موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: رویکرداخلاق پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده ازرویکرد اخلاق پژوهشی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان اردبیل انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش بصورت آمیخته از نوع اکتشافی است. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی، متخصصان و خبرگان دانشگاهی و افراد ذی­صلاح دارای پست­های اجرایی در زمینه تجاری سازی و اخلاق پژوهشی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل کلیه اساتید هیئت علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل می باشد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و در بخش کمی، از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها در بخش کیفی پژوهش از طریق کد گذاری انجام پذیرفت و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی (مدل­سازی معادلات ساختاری) انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد که ابعاد ارتقای اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاه آزاد، به ترتیب، شامل مولفه های درون سازمان (19 شاخص)، برون سازمانی (14 شاخص) و فردی (12 شاخص) است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت موجود مولفه‌های مدل ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی پایین‌تر از متوسط جامعه است. در نهایت مدل ارائه شده شامل مولفه های پژوهش نظیر فردی، درون سازمانی و برون سازمانی و اهداف و فلسفه، مبانی نظری، راهکارهای ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بود. همچنین، درجه تناسب مدل از نظر متخصصین تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Societal Factors Affecting Commercialization of Academic Research: An Ethical Research Approach

نویسندگان [English]

  • Aziz Pourmahdi 1
  • Amir Hossein Mohammad Davood 2
  • Kamran Mohammadkhani 3
1 Ph.D. Student of educational administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of educational administration, Saveh Branch, Islamic Azad University, saveh, Iran.
3 Associate Professor, Department of higher educational administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to provide a model for promoting research ethics in line with commercialization of academic research (case: Islamic Azad universities of Ardabil province). This research is applied in terms of its purpose. The method of data collection was mixed with a sequential exploratory type. The statistical population in the qualitative part, included the experts and academic experts and the individuals with executive posts in the field of commercialization and research ethics who were selected through purposeful sampling. The statistical population of quantitative part consisting of faculty members of Islamic Azad University of Ardebil. The research instrument in the qualitative part included interviewing and content analyses. Data analysis was done through codecs in the qualitative part of the research and in the quantitative section in two parts descriptive (mean, standard deviation ...). The findings showed that the dimensions of research ethics promotion in the commercialization of Azad University research, respectively, included components within the organization (19 indicators), out of organization (14 indicators) and individual (12 indicators). Also, the results showed that the existing status of components of the research ethics promotion model in the commercialization of academic research is lower than the average of society. Finally, the presented model included the research components (within the organization, outside of organization, individual components, goals and philosophy, theoretical foundations, strategies for promoting research ethics in the commercialization of academic research, and also the results showed that the proposed model had a suitable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Ethics
  • commercialization of academic research
  • Social Factors