تجربه زیسته زوجین متقاضی انتخاب جنسیت جنین به دلایل غیر پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جمعیت شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، تهران، ایران

4 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انتخاب جنسیت جنین به معنی توانایی گزینش جنس فرزند قبل از باردار شدن است. با ظهور تکنولوژی های پیشرفته در امر باروری، بسیاری از والدین در رسیدن به آرزوی دیرینه خویش که همانا انتخاب جنسیت فرزندان پیش از تولد است نزدیک تر شده اند. در پژوهش حاضر به تبیین جامعه شناختی تجربه زیسته زوجین متقاضی انتخاب جنسیت قبل از بارداری پرداخته ایم. هدف از انجام این پژوهش؛ شناسایی تجربیات، درک و تصور این پدیده از دیدگاه زوجین متقاضی انتخاب جنسیت؛ و هم چنین شناخت راهبردها و استراتژی های زوجین در مواجهه با این پدیده و پیامدهای حاصل از آن از طریق ساختن یک الگوی پارادایمی بود. این مطالعه به روش کیفیِ گراندد تئوری، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با مشارکت بیست زوج متقاضی انتخاب جنسیت که قبل از شروع باروری به پژوهشکده رویان مراجعه داشتند، صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها؛ استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بود. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و مقوله‌های به دست‌آمده با توجه به مبانی نظری و تجربی مرتبط با مسأله پژوهش تبیین شدند. در مجموع داده های پژوهش بیانگر رهیافت گزینش مُقنِعی است. منطبق بر یافته های مدل پارادایمی انتخاب جنسیت دریافتیم که زوجین متقاضی امر انتخاب جنسیت جنین بدون دلایل پزشکی، بر این تلاشند تا با استفاده از راهبردهای گزینش مُقنِعی(استفاده از راه حل های رضایت بخش و قانع کننده)، به اهداف خود که داشتن فرزند با جنسیت دلخواه است نائل گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The lived experience of couples with fetal sex selection for non- medical reasons

نویسندگان [English]

  • Farangis Mojarad Takestani 1
  • Seyed Mohammad Seyedmirzaie 2
  • reza Omani-Samani 3
  • Alireza Kaldi 4
1 PhD Student in Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Demography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor and Faculty member of Royan Research Institute, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The The fetal sex selection is the ability of child sex selection before pregnancy .With the advent of advanced fertility technologies, many parents have become closer to their long-term dream, which is selection of the gender of their off spring. In this research we studied the couples experience who demand for children sex selection before pregnancy. In the present study, we have investigated the sociological explanation of the life of couples living in the pre-pregnancy sex selection process.The aim of this study is to recognize experiences, apperception and imagination of couples who demand this technology and also recognize couple guidelines and strategies when encounter this phenomenon and its consequences by design paradigm model .This study was done in Rooyan institution through quality grounded theory and using targeted sampling and taking part of twenty couple who demand children sex selection. The data gathering was through deep and semi – structured interview. According to Compelling Choice paradigm model, we recognize that the couples who demand for sex selection without medical reasons wants to reach their aim to have child with their desired gender .‏‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex selection
  • Lived experience
  • Grounded Theory
  • Compelling Choice. ‎