رابطه بین مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با شادکامی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با شادکامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بوده است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا به تعداد 190 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 127 نفر و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‏ استاندارد مطلوبیت اجتماعی، خودکارآمدی و شادکامی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته‌ است. پایایی آن‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 0/87، 0/81 و 0/88 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مطلوبیت اجتماعی (0/256=r) و خودکارآمدی (0/321=r) با شادکامی دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛ و سهم هر یک از مؤلفه‌های خودکارآمدی در پیش‌بینی شادکامی دانشجویان متفاوت است. هم‌چنین میزان مطلوبیت اجتماعی، خودکارآمدی و شادکامی دانشجویان مرد و زن متفاوت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Desirability and self-Efficacy with Happiness (Case study: Students of Islamic Azad University, Neka Branch)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Mahmoodi 1
  • Abolghasem Barimani 2
1 M.A. in General Psychology, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the relationship between social desirability and self-efficacy with happiness graduate students. This research is a descriptive and correlational study. The statistical population consisted of all 190 undergraduate students at the Islamic Azad University of Neka. Sample size According to Krejcy and Morgan table, 127 individuals were selected randomly (gender).The tools that have been used in this research are: Social Desirability questionnaire, general self-efficacy questionnaire and happiness questionnaire. The validity of the tool is confirmed by the experts and Specialists. Their reliability for each respectively was 0.87, 0.81 and 0.88, using Cronbach's alpha test. The data has been analyzed by using the statistical methods of Pearson correlation and multiple regressions. The results have shown that the level of social desirability, self-efficacy and happiness of male and female students was not different. Also there is a positive relationship between social desirability and self-efficacy with Happiness of students. And the share of each dimension of the self-efficacy is different in predicting the happiness of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social desirability
  • Self-efficacy
  • happiness