نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط کار (مورد مطالعه: کارکنان بنگاه های کسب‌و‌کار شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیران امروزی به این نتیجه دست یافته‌اند که تنها با قوانین و مقررات نمی‌توان بنگاه های کسب‌و‌کار را اداره کرد بلکه در کنار آن‌ها به ابزار دیگری بنام مهارت‌های ارتباطی نیاز دارند. هدف این مقاله، نقش مهارت‌های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط‌کار از دیدگاه کارکنان می باشد. بحث های نظری با استفاده از نظریه‌های متقاعد سازی (هاولند)،‌ سلسله ‌مراتب ‌نیازها (مازلو)، موفقیت (مک‌کللند)، انگیزش‌وبهداشت ‌روانی (هرتزبرگ)، التون‌‌مایو، نفوذ ‌اجتماعی، آدامز‌ رویکرد رضایت مردم و رویکرد دستیابی به هدف استفاده شده است. ابعاد مهارت‌های ارتباطی؛ خودگشودگی، حمایت‌اجتماعی، همدلی و گوش‌دادن می‌باشد. ابعاد کارآمدی در محیط ‌کار: انعطاف‌پذیری، رعایت عدالت، زیبایی فضای ارائه، احترام قائل شدن به نظرات و توجه به سرمایه انسانی می‎باشد. جامعه آماری 34 فروشگاه شهر کرمان، با روش نمونه گیری‌تصادفی انتخاب و از تعداد 182 نفر کارکنان آن‌ها تحقیق به عمل آمد. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و روش تحلیل داده‌ها از طریق معادلات ساختاری می‌باشد. با توجه به نتایج تحقیق، ابعاد مهارت‌های ‌ارتباطی (خودگشودگی، حمایت‌اجتماعی، همدلی و گوش‌دادن) بر میزان کارآمدی در محیط‌ کار تأثیرگذار می‌باشد،  یعنی پیش‌بینی می‌شود در یک نمونه بزرگ‌تر از همان جامعه این رابطه علّی تأیید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Managers' Communication Skills on Workplace Efficiency (Case study: Employees of business enterprises in Kerman)

نویسندگان [English]

  • somayeh sadat mahdavi 1
  • seyed vahid aqili 2
  • norooz hashemzehi 3
  • ali akbar farhangi 4
1 PhD Student in Social Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Communication, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today's executives have come to the conclusion that business can not be run only by laws and regulations Rather, they need other tools called communication skills. The purpose of this article is to investigate the role of managers 'communication skills on the efficiency of the workplace from the employees' perspective. The purpose of this article is to investigate the role of managers 'communication skills on the efficiency of the workplace from the employees' perspective. Theoretical discussions using the theories of persuasion (Holland), Needs Hierarchy Theory (Maslow), Success Theory (McClelland), Theory of Motivation and Mental Health (Hertzberg), Elton Mayo Theory, Social influence theory, Adams Theory, People Satisfaction and Goal Approach. The dimensions of communication skills are self-reliance, social support, empathy, and listening, and the dimensions of work efficiency include: flexibility, fairness, The beauty of the service space is to respect the client's views and to pay attention to human capital. Statistical community of 34 stores of Kerman city, were selected by random sampling and 182 employees were surveyed. The data collection tool was a questionnaire and the data were analyzed through structural equations. According to the results of the research, the dimensions of communication skills (self-openness, social support, empathy and listening) have an impact on the efficiency of the workplace, That is to say, this causal relationship is predicted to be confirmed in a larger sample of the same community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-openness
  • empathy
  • Support
  • listening
  • Efficiency