بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در شهر تهران، علیرغم تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات، وجود دارد. همبستگی اجتماعی نسبی وجود دارد که در برخی مناطق تهدید کننده هایی این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق" بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات"، می باشد.
در مبانی نظری از نظریه‌های مرتبط استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق، طراحی گردیده است. این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری کلیه افراد بالای 15 سال در شهر تهران می‌باشد که 730 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ‌گویان توزیع گردید. پس از گردآوری داده‌ها، بر‌اساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی تاثیر معناداری وجود دارد. و طبق رگرسیون سعی شده در قالب تحلیل مسیر، به ترسیم نیکوئی برازش مُدل نظری پردا خته شود. در بیشترین و قوی‌ترین اثرات همبستگی اجتماعی، می‌توان به اثر مستقیم بر متغیرهای حقوق سیاسی به میزان(233/0) حقوق قانونی به میزان (160/0)، حقوق مشارکت به میزان(234/0) و حقوق اجتماعی به میزان(172/0) و بر متغیر همبستگی اجتماعی که جمعا وزنی برابر با 337/0 بر متغیر وابسته دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Citizenship Awareness on Social Cohesion in Tehran at Local Level.

نویسندگان [English]

  • yasaman towhidian 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • hossein agha jani mera 3
1 PhD Student in Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Tehran, despite the variety of social identities available at the local level. There is a relative social solidarity that in some areas threatens this coherence. The purpose of this research is to "investigate the impat of Awareness on social solidarity in the neighborhoods". In theoretical foundations, related theories are used and, at the end of the research theoretical model is designed. This research was carried out using field studies and survey method. The statistical population of all people over 15 years old in Tehran was 730 as a statistical sample. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire and distributed among respondents after validation and reliability. After data collection, data were analyzed based on inferential statistics and using spss software.
The results show that awareness of citizenship rights It has a significant effect on social solidarity.
And according to regression in the form of path analysis The goodness of fit of the theoretical model was investigated. In the most powerful effects of social solidarity The direct effect on political rights variables can be as high as 0.23 Legal rights amount to 0. 160 Participation rights at 0/234 and Social rights 0. 172 Impact on social covariate dependent variable, weight 0.337.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship awareness
  • Political Rights
  • Participation rights
  • Legal rights Social rights