بررسی پوشش ثبت مرگ و میر و تأثیر اصلاح آن در امید زندگی (مورد مطالعه: استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران.

3 استادیار گروه جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مولفه های مهم در برنامه ریزی سلامت، دسترسی به داده های جمعیتی قابل اطمینان از جمله آمارهای مرگ و میر می باشد، این اطلاعات باید بطور مرتب مورد بررسی و از نظر کم ثبتی و بد ثبتی تصحیح گردند. مطالعه حاضر کاربردی و روش آن اسنادی و گذشته نگر است و اطلاعات آن از نوع سرشماری می باشد که با مراجعه به آمارهای مرگ در استان ایلام و داده های جمعیتی سرشماری نفوس سال 1395 انجام شده است. برای رسیدن به اهداف این مطالعه از روش براس برای ارزیابی پوشش داده های مرگ استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد، ضریب اصلاح موارد مرگ برای استان ایلام 1/68و پوشش ثبت 60 درصد است. همچنین این ضریب برای نقاط شهری، روستایی، مردان و زنان به ترتیب 1/72 ، 1/59 ،1/38، 2 و پوشش ثبت 58 ، 62، 73 و 47 درصد می باشد. یافته های این مطالعه بیانگر اختلاف زیاد امید زندگی قبل و بعد از تصحیح با استفاده از روش براس است. بطوریکه محاسبه امید زندگی برای کل جمعیت قبل از روش براس از 79/8 به 75/2 تغییر یافته است. این شاخص به ترتیب در جمعیت مردان و زنان از 78/9 به 75/1 و از 5/ 81 به 75/3 و در مناطق شهری و روستایی از 79/5 به 74/8 و از 80/1 به 75/9 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incompleteness Rate of Registered Mortality Data and the Impact of Reform in Life Expectancy Case Study: Ilam Province, Iran 1395

نویسندگان [English]

  • zinab sadooghi 1
  • alireza teimouri 2
  • ali pezhhan 3
1 PhD student in Demography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Children and Adolescent Health Research Center, Resistant Tuberculosis Institute, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Demography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Incompleteness Rate of Registered Mortality Data and the Impact of Reform in Life Expectancy
Case Study: Ilam Province, Iran 1395
Zeinab Saddoghi
,Alireza Teimouri
Ali Pezhhan
Abstract
One of the most important components of health planning is mortality. For this purpose, the mortality data accuracy has an important role. This study aimed to evaluate incompleteness rate of recorded mortality data and the Impact of reform mortality data on life expectancy in the province of Ilam in year of2016.This is a descriptive and analytical study. To achieve the objectives of this paper, the Brass method has been used on mortality data that recorded to evaluate the coverage in Ilam province,2016.Using brass growth balance method showed completeness rate of mortality data for total, male, female urban and rural population as, 60%, 73%, 47%, 58% and 62% respectively. For the population groups the adjust values are 1.68, 1.38, 2, 1.72, and 1.59 respectively. For the total population, life expectancy estimated as 79.8 and 75.2 before and after adjustment. The trends for males is 78.9 and 75.1, for females are 81.5 and 75.3, for urban are 79.5 and 74.8 and for rural population are 80.1 and 75.9. from the study concluded that the coverage of mortality has an important role in well estimated life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mortality data
  • completeness rate
  • brass method
  • Ilam province