فهم دانش‌آموزان قومی از هویت قومی خود (بررسی موردی دانش‌آموزان پسر شهر هیرِ اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علوم اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ‌ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل و تفسیر هویت‌یابی دانش‌آموزان شهر هیر اردبیل صورت گرفته است. جامعه مطالعه، شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول و دوم شهر هیر می‌باشند. از این تعداد، 42 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحلیل تماتیک به شیوه براون و کلارک (2006) بعنوان روش تحقیق این مطالعه استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که در"جهت‌گیری دانش‌آموزان نسبت به خودِ قومی" اغلب آن‌ها (69/05 درصدشان) نگاه منفی نسبت به قوم خودی و عناصر معنایی مرتبط به آن دارند. در نقطه مقابل فقط 11/91 درصد آن‌ها در تعریف خود قومی احساس تفاخر و عزتمندی بروز داده‌اند. بیش‌ترین تصور از "دیگری" یا جهت‌گیری دانش‌آموزان مورد مطالعه با 45/24 درصد مربوط به تهرانی‌ها و بعد از آن فارس‌ها با 40/48 درصد است. دانش‌آموزان در شخصیت‌پردازی‌های خویش، خودِ قومی را در ارتباط با تم‌های فرعی: مشاغل فرودست، سنتی و به روز نبودن، بی‌اخلاقی و ضعف شخصیتی، ترس از خوداظهاری قومی، اقتدارگرایی، دین فقیرانه، تفریح مصرفی، احساس محرومیت، روستامآبی، اسامی نامناسب، خشونت‌طلبی، نوکرصفتی و ... معرفی کرده‌اند و در عین حال "دیگری" را با تم‌های متکبر، قانون‌گریز، پولدار و مشاغل فرادست، بی‌اعتماد، خوش‌گذران، اخلاق مدار و ... معرفی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding ethnic students of their ethnic identity (Case study of male students in Hir city of Ardebil)

نویسندگان [English]

  • Yavar Eivazy 1
  • Saeed Seif Derakhshandeh 2
1 2 Lecturer of Social Communication Science, Ardabil Branch, Farhangian University, Ardebil, Iran.
2 PhD Student of General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil. Iran
چکیده [English]

This study aims to analyze and interpret the identity of students in the city of Hir in Ardebil. The study population included all the first and second grade boys in Hirs city, Of these, 42 students were selected through theoretical sampling and evaluated. The method of research of the thematic analysis in the method of Brown and Clark (2006) has been used as a research method. The findings show that in "student orientation towards ethnicity", most of them (69.05%) have a negative attitude towards their own folk and related semantic elements. In contrast, only 11.91% of them express themselves in a self-defining sense of self-esteem. And the greatest perception of the "other" or orientation of the students studied is with 45.24% of the Tehranians and then the Persians (without mentioning the specific geography) with 40.48%. Students in their characterizations associate themselves with sub-themes: subordinate, traditional and not up-to-date, immoral and personality weaknesses, fear of ethnic self-expression, authoritarianism, poor religion, leisure use, deprivation, rural village Inappropriate, violent, unscrupulous, and so on at the same time, they have introduced the "other" with arrogant themes, escaping the law, and rich jobs, distrustfulness and ignorance of relatives, pleasure, ethics, and ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnical identity
  • characterizations
  • Thematic analysis