تبیین اجتماعی- فرهنگی هم‌جواری شغلی با مصرف مواد مخدر و تصادفات جاده ای ناشی از آن (مورد مطالعه: رانندگان کامیون استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیاردانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مصرف مواد مخدر و پیامدهای ناشی از آن، از عمده ترین معضلات اجتماعی و اقتصادی جوامع به شمار می آید. پدیده تصادفات جاده ای و علل و پیامدهای ناشی از آن نیز، به عنوان دیگر معضلات جامعه کنونی ما به شمار می رود. صرف نظر از عواملی چون ایمنی و استاندارد خودروها و راه ها، عامل انسانی یکی از پر رنگ ترین عوامل بروز تصادفات جاده ای به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تبیین علل گرایش رانندگان کامیون در استان کرمان به مصرف مواد مخدر و پیامدهای ناشی از آن انجام گردید. روش پژوهش کیفی و روش جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از رانندگان کامیون استان کرمان می باشد که با روش انتخاب هدفمند و تا رسیدن به مرحله اشباع مفهومی انجام گردیده است. یافته های این پژوهش نشان داد که نوعی همجواری شغلی بین مصرف مواد و شغل رانندگی کامیون احساس می گردد. این همجواری باعث تقویت باورهای کلیشه ای در مورد التزام مصرف مواد مخدر برای غلبه بر خستگی و افزایش توان جسمی می گردد. از جمله پیامدهای همجواری شغلی در مصرف مواد مخدر، تصادفات مرگبار جاده ای، معضلات شغلی و زندان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-cultural explanation of job proximity to drug use and road accidents resulting from it (studied by truck drivers in Kerman province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Yazdan Shenas 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2
  • hassan khairi 3
  • Khalil Mirzaee 4
1 PhD student in Sociology of Social Groups, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Communication and Media ,University of Islamic Republic of Iran Broadcasting , Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Sociology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
چکیده [English]

Using drugs and its consequences are included in one of the major social and economic problems in societies. The phenomenon of road accidents and also its causes and consequences, is considered as another problem in our current society. Regardless of the factors such as safety and standard of cars and roads, the human factor is considered as one of the most prominent causes of road accidents. So The purpose of doing this study was to determine the causes of Kerman truck driver’s tendency to drug abuse and also its consequences. The research method is qualitative and the method of gathering information is through interviewing with 20 truck drivers who works in Kerman province that is done through purposeful selection until the conceptual saturation stage is reached. The findings of this study showed that there are such feelings that in this case is a kind of business affinity between drug use and truck driving. This proximity reinforces stereotypes about the need to use drugs to overcome fatigue and increase physical strength. Among the consequences of job proximity in drug use are fatal road accidents, occupational problems and imprisonment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Accompaniment
  • Drug use
  • drivers
  • accident
  • drugs