تبیین نقش عوامل جامعه شناختی در گرایش روستاییان به رفتار پرخطر سوء مصرف مواد (موردمطالعه: روستاهای بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسى، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

گرایش مردم به رفتارهای پرخطر، از مسائل اجتماعی مهمی است که کیفیّت زندگی مردم، پیوندهای اجتماعی، سرمایه­های انسانی و سلامت اجتماعی جوامع را متأثر ساخته است. این پژوهش با هدف تبیین میزان تأثیر عوامل جامعه­شناختی در گرایش روستاییان به رفتار پرخطر سوء‌مصرف‌مواد با استفاده از نظریه‌های آنومی دورکیم، پیوند افتراقی ساترلند، بوم­شناسی پارک و برجس، کنترل اجتماعی هرشی، سازگاری الکساندر، بیگانگی اجتماعی سیمن، خرده فرهنگ کوهن) انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایش است که داده­ها با ابزار پرسشنامه محقق­ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد بالای 18 سال روستاهای شهرستان رودسر می­باشد که بر اساس سرشماری سال 1395 (6205 نفر) می­باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران400 نفر تعیین شد. شیوه نمونه­گیری از نوع خوشه­ای می‌باشد. یافته­های پژهش نشان داد میانگین گرایش روستاییان به رفتار پرخطر سوء مصرف مواد، پایین­تر از میانگین فرضی می­باشد. تحلیل استنباطی فرضیه­ها، تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، بوم‌شناختی و فردی را در گرایش افراد به رفتارهای پرخطر را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the role of sociological factors in the tendency of villagers to high-risk substance abuse behavior (Case study: villages of Rahima Abad district of Rudsar city)

نویسندگان [English]

  • hormoz mohammadpoor lima 1
  • alireza mohsenitabrizi 2
1 PhD student in Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology,Tehran, Iran
چکیده [English]

People's tendency to risky behaviors is an important social issue that has affected the quality of life of people, social ties, human capital and social health of communities. The aim of this study was to explain the influence of rural sociological factors on the tendency to high-risk behaviors using Durkheim anomie theories, Sutherland differential linkage, Park and Bridges ecology, Hershey social control, Alexander adaptation, Seaman social alienation, Cohen subculture ) Done. The research method is survey type that the data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study is all people over 18 years of age in the villages of Rudsar city, which are based on the 2016 census (6205 people). The sample size was determined using Cochran's formula of 400 people. The sampling method is cluster sampling. The research findings showed that the average tendency of villagers to high-risk substance abuse behavior is lower than the hypothetical average. Inferential analysis of the hypotheses confirmed the influence of cultural, social, ecological and individual factors on people's tendency to risky behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high risk behavior
  • villagers
  • Cultural Factors
  • Ecological Factors
  • Social Factors