تحلیل اثر مؤلفه های محیط بیرونی کسب وکار بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). fathi.soroush@gmail.com

3 استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

محیط بیرونی کسب و کار از عناصر بیرونی متعدد خارج از کسب و کار تشکیل یافته و عموما مدیران کسب و کارهای تولیدی از شناخت کامل و اعمال کنترل بر آن‌ها ناتوان هستند. با این وجود این محیط و مولفه‌های تشکیل دهنده آن بر تصمیمات کسب و کارها و عملکرد آنان تاثیرگذار هستند. در این تحقیق تلاش شد تاثیر مولفه‌های محیط بیرونی کسب وکار بر عملکرد واحدهای صنعتی استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی مدیران واحدهای صنعتی استان اردبیل بوده‌اند. حداقل حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه‌های این پژوهش 184 نفر از کارآفرینان در نظر گرفته‌شده و به روش تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در میان آنان توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که محیط بیرونی کسب وکار تاثیر معنی‌داری و مثبتی بر عملکرد تولیدی- تجاری واحدهای صنعتی دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که مولفه-های محیط سیاسی/ قانونی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی/ اجتماعی و محیط فناوری تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تولیدی- تجاری واحد های صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Business External Environment Components on Manufacturing-Commercial Performance of Industrial Units in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari sheikh Ahmad 1
  • fathi soroush 2
  • Mostafa Azkia 3
1 PhD student in Economic Sociology and Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sociology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

the external business environment is composed of numerous external elements outside the organization and generally business managers are incapable of fully recognizing and exercising control over them. However, this environment and its components influence the decisions of business managers and their performance. In this study, an attempt was made to investigate the effect of the components of the business external environment on the performance of industrial units in Ardabil province. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this study was all managers of industrial units in Ardabil province. The minimum sample size for completing the questionnaires of this research was 184 entrepreneurs and was randomly selected and the questionnaire was distributed among them. The validity of the research instrument was calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software using descriptive statistics and structural equation modeling. Findings showed that the business external environment has a significant and positive effect on the production-commercial performance of industrial units. Also, the research findings indicated that the components of political and legal environment, economic environment, cultural and social environment and technological environment have a significant effect on the productive-commercial performance of industrial units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural environment
  • Business
  • production-commercial performance
  • industrial units