بررسی روابط متقابل مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی پردیس مرکزی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی در آموزش عالی از منظر اعضای هیئت‌علمی پردیس مرکزی دانشگاه تهران انجام‌شده است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی–همبستگی به روش مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیئت‌علمی پردیس مرکزی دانشگاه تهران به تعداد 578 نفر بودند که تعداد 234 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های t تک نمونه‌ای، ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که: 1- وضعیت سرمایه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و توسعه اجتماعی دانشگاه تهران از منظر اعضای هیئت‌علمی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. 2- توسعه اجتماعی به‌طور مستقیم از متغیرهای پیش‌بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی تأثیر می‌پذیرد. هم‌چنین نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرها در حد مطلوب گزارش‌شده‌اند و مدل با داده‌ها برازش خوبی دارد و این بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیرها و سازه‌های مکنون وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interrelationships between Social Responsibility, Social Capital and Social Development: University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Zeinab Mostafavi 1
  • fatemeh narenji thani 2
  • Fatemeh Tizhoosh Jalali 3
1 PhD Student in Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.
3 Master of Management Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between social responsibility, social capital, and social development in higher education from the viewpoint of faculty members of the Humanities Campus (Central campus) of University of Tehran. The study was an applicable one with the quantitative approach using the descriptive–correlative method. The population consisted of 578 faculty members among whom 234 ones were selected as the sample group, using a simple random sampling technique. The data were analyzed using the sample t-test, the regression coefficient, and the modeling of structural equations using LISREL. The results showed that: 1- The status of social capital, social responsibility, and social development of the University of Tehran from the perspective of faculty members is relatively desirable. 2. Social development is directly affected by the social responsibility and social capital. The results also indicate that all variables are reported to be desirable and the model fits well with the data, indicating that there is a linear relationship between the variables and the present structures.
Keywords: Social Responsibility, Social Capital, Social Development, Higher Education, University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Social capital
  • Social Development