تحلیل جامعه شناختی اثر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر گرایش به باروری زنان در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه اثر عوامل اجتماعی وفرهنگی بر گرایش به باروری در زنان متاهل شهر تهران است . باروری و گرایش به آن از متغیرهای چند وجهی است که در رشته های علمی گوناگون به آن پرداخته شده است . در این پژوهش بعد جامعه شناختی آن مد نظر قرار گرفته است .این پژوهش بر اساس داده های یک پیمایش بر روی 384 نفر از زنان متاهل 20 تا 44 ساله شهر تهران صورت گرفته است . ابزار گرد آوری اطلاعات ، پرسش نامه است . تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است .متغیر وابسته گرایش به باروری است و متغیرهای مستقل در دوبخش اجتماعی شامل حمایت اجتماعی ، فردگرایی ، تحصیلات و فرهنگی گرایش به دینداری هستند . نتایج نشان می دهدکه بین متغیر های اجتماعی و فرهنگی و گرایش به بارروی رابطه وجود دارد . همچنین در نتایج رگرسیون مشاهده شد که دینداری43.5 درصد ، تحصیلات 24.3 درصد توانسته اند بر گرایش به باروری تاثیر گذارند . در تحلیل مسیر نیز متغیر دینداری بیشترین تاثیر و فردگرایی کمترین تاثیر کل را بر گرایش به باروری داشته اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of social and cultural factors affecting on women's fertility tendency in Tehran

نویسندگان [English]

  • saeedeh hajali 1
  • Seyed Mohammad Seyedmirzaie 2
  • mohammad sadegh mahdavi 2
1 PhD Student in Sociology of Social Groups, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to study the effect of social and cultural factors on fertility tendency in married women in Tehran Fertility and its orientation are one of the multifactorial variables that have been addressed in various scientific disciplines. In this research, sociological dimension has been considered.. This study was conducted on 384 married women aged 20 to 44 years old based on one survey data. The information gathering tool is a questionnaire. Data analysis was performed using spss software. The dependent variable is a tendency to fertility and independent variables in social sections include social support, individualism, education, and cultural orientation toward religiosity. The results show that there is a relationship between social and cultural variables and the tendency toward fertility. Also, in the results of regression, it was observed that religiosity of 43.5%, education of 24.3% have been able to affect fertility tendency. In path analysis, religiosity variables had the most impact and individualism had the least total effect on fertility tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Fertility
  • social support
  • individualism
  • education