باز طراحی مدل فرآیند خدمات مددکاری و توانمندسازی با استفاده از تکنیک های داده کاوی و فرآیندکاوی (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد

4 استادیار گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی میزان موفقیت مدل پیاده سازی شده فرایند خدمات مددکاری و توانمندسازی در بزرگترین نهاد حمایتی کشور پرداخته و با بهره گیری از تکنیک های نوین، نسبت به بازطراحی مدل اولیه اقدام نموده است. در این تحقیق داده های مربوط به منظور سنجش میزان تحقق اهداف کاربردی با توزیع پرسش نامه در بین 100نفر از همکاران کمیته امداد در سطح 21 شهرستان استان آذربایجان غربی جمع آوری و با استفاده از متدولوژی CRISP-DM مراحل مختلف مبتنی بر داده کاوی انجام گردید. در ادامه به منظور پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق، داده های مربوط به تعداد4687مددجویی که فرایند موجود را طی نموده بودند از طریق تکنیک های فرایندکاوی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که مدل پیاده سازی شده، معیارهای 4 گانه کیفی را از جنبه سادگی محقق، ولی به منظور دستیابی کامل به مطابقت، عمومیت و دقت، نیاز به بازطراحی دارد. در این راستا با حذف حلقه تکرار در مسیر ۳،  مدل اولیه بازطراحی گردید تا ضمن تحقق کامل اهداف کاربردی، با مد نظر قرار دادن مطالبات اقشار آسیب پذیر اجتماعی،ضمن تکریم و افزایش سطح رضایت مندی جامعه هدف، به عنوان الگویی موفق توسط سایر سازمانهای مردم نهاد غیردولتی در داخل و خارج کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redesigning the Emergency Services Process Model Using Techniques Data Mining and Process Research (Case Study: Imam Khomeini Relief Committee of West Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mohammadzadeh Alamdary 1
  • Mansour Esmaeilpour 2
  • alireza slambolchi 3
  • Farhad Soleimanian Gharehchigh 4
1 Department of Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Department of Computer Engineering, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Hamadan Branch, Azad University  
4 Assistant Professor of Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

This study examines the success rate of the implemented model of the process of assistance and empowerment services in the largest support institution in the country and uses modern techniques to redesign the original model. In this study, data related to measure the achievement of practical goals by distributing questionnaires were collected among 100 colleagues of the Relief Committee in 21 cities of West Azerbaijan province and using CRISP-DM methodology, various stages based on data mining were performed. In order to answer the main research question, the data related to 4687 clients who had gone through the existing process were examined through process analysis techniques. The results showed that the implemented model met the four qualitative criteria in terms of simplicity of the researcher. But in order to achieve full compliance, generality and accuracy, redesign is required. In this regard, by eliminating the repetition ring in route 3, the initial model was redesigned to fully achieve the practical goals, taking into account the demands of socially vulnerable groups, while honoring and increasing the level of satisfaction of the target community, as a successful model by other people's organizations. The non-governmental organization should be exploited inside and outside the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assistance Services
  • empowerment
  • Data mining
  • Process mining
  • Relief Committee