بررسی جامعه شناختی تغییرات روابط زوجین براساس تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر میزان تعاملات اجتماعی آنان (مورد مطالعه: همسران گروه سنی 40-25 سال ساکن شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

شبکه‌های اجتماعی، نقش پررنگی در دنیای امروز دارند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. این شبکه‌‌ها ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و حتی کانون خانواده را مورد هدف قرار می‌دهند؛ بدین روی هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر میزان تعاملات اجتماعی همسران شهر تهران می‌باشد، این پژوهش از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه همسران گروه سنی 25-40 سال ساکن شهر تهران می‌باشد؛ که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1395 برابر با 2,688,972 نفر می‌باشند و از این تعداد 1,376,338 نفر زن و 1,312,634 نفر مرد هستند. حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و همچنین بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر است. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح معناداری 95 درصد رابطه معکوس و معنی‌داری بین مشارکت و فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی، تنوع انگیزه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، واقعی تلقی کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی با میزان تعاملات اجتماعی همسران وجود دارد؛ در نتیجه می‌توان بیان نمود که با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، مطلوبیت میزان تعاملات اجتماعی همسران کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of changes in couples' relationships based on the effect of social networks on the extent of their social interactions (Case study: Wives of age group 25-40 years living in Tehran)

نویسندگان [English]

  • yasaman farshadfar 1
  • Ali Baseri 2
  • Noorooz Hashemzehi 3
1 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sociology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Social networks play an important role in today's world that can not be ignored. These networks affect different aspects of people's lives and even target the family center; Therefore, the aim of this study is a sociological study of the effect of social networks on the rate of social interactions between spouses in Tehran. Is. Research Method In this research, the field method is a questionnaire using survey technique and data collection tool. The statistical population of the study includes all spouses in the age group of 40-40 years living in Tehran; According to the Statistics Center of Iran in 2016, there are 2,688,972 people, of which 1,376,338 are women and 1,312,634 are men. The sample size in this research using Cochran's formula and also according to Morgan table is 384 people. The results showed that at the 95% significance level, there is an inverse and significant relationship between participation and being active in social networks, diversity of motivation in using social networks, realizing the content of social networks with the level of social interactions between spouses; As a result, it can be said that with the increase in the use of social networks, the desirability of social interactions between spouses decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Participation and Activism
  • Trust
  • Cohesion and Social Interactions of Spouses