رابطه بین سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با ساختار توزیع قدرت در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استاد گروه جامعه شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

ههدف پژوهش بررسی تاثیر سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بر ساختار توزیع قدرت در خانواده می‌باشد.تحقیق ازنوع کاربردى وپیمایش است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 375 نفر به روش نمونه گیری طبقه‌ای بدست آمد. شیوه گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ بدست آمد. مبانی نظری:«نظریه بوردیو، پاتنام، نظریه منابع و..» می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از spss18 وAmos استفاده شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه اقتصادی و ابعاد سرمایه اجتماعی ،بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی با ساختار توزیع قدرت در خانواده رابطه مستقیم دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سرمایه اقتصادی، ابعاد سرمایه اجتماعی و بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی به عنوان متغیرهای اثرگذار در الگو باقی‌مانده است. متغیرهای تحقیق ، 12درصد ساختار توزیع قدرت در خانواده را تبیین می‌کنند و 88 درصد از واریانس توسط متغیرهای خارج از موضوع پژوهش قابل تبیین می‌باشد. بین (سن، وضعیت تأهل ، تحصیلات) و ساختار توزیع قدرت در خانواده رابطه معنی داری وجود نداشت.و ساختار قدرت در خانواده های دانشجویان دختر دموکراتیک تر از پسر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social, cultural and economic capital and the structure of power distribution in the family

نویسندگان [English]

  • rogaye velayati 1
  • Davood Ebrahimpoor 2
  • mohamadbager alizadeagdam 3
  • mohamad abaszadeh 3
1 Student of Islamic Azad University of TabrizPhD Student in Sociology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Professor, Department of Sociology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of social, cultural and economic capital on the structure of power distribution in the family. The research is of applied and survey type.the statistical population is the students of the Islamic Azad University of Tabriz. The method of collection was a questionnaire with content and face validity and its reliability was obtained with Cronbach's alpha. Theoretical foundations: "Bourdieu's theory, Putnam, resource theory, etc." Spss18 and Amos were used to analyze the data. The results showed that between economic capital and the dimensions of social capital, the embodied dimension of cultural capital has a direct relationship with the power distribution structure in the family. The results of stepwise multiple regression analysis showed that economic capital, dimensions of social capital and the embodied dimension of cultural capital remained as influential variables in the model. The research variables explain 12% of the power distribution structure in the family and 88% of the variance can be explained by variables outside the research subject. There was no significant relationship between (age, marital status, education) and the power distribution structure in the family. And the power structure in female student families is more democratic than male.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital
  • family power distribution
  • Cultural
  • Economic
  • Social