تبیین جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین (مطالعه موردی مردان و زنان ورزشکار معلول شهر تهران در سال 1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج . ایران.

5 دانشیار علوم و رزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین پدیده داغ ننگ در جامعه ورزش معلولین اجرا و از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی استفاده شد ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک گراندد تئوری مدل استراوس و کوربین ، مصاحبه با 70 نفر و سپس، در بخش کمّی به شیوه پیمایشی پرسشنامه در اختیار 120 نفر از ورزشکار معلول قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (971/0) محاسبه شد در این خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری" با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شد که محکی برای اعتبار « نظریه برپایه » تلقی می شود. یافته ها نشان داد که داغ ننگ بعنوان یک برساخته اجتماعی چگونه بر هنجارهای جامعه ورزشی و طرد اجتماعی در این افراد و جلوگیری از شرکت فعالانه آنها در عرصه های اجتماعی ورزشی نقش ایفا می کند که منجر به پدیده بهره کشی ابزاری از فرد معلول ورزشکار چه در سطح فرد، خانواده و جامعه ورزشی می شود این پدیده بهره کشی از معلولان ورزشکار همزمان می تواند جزء شرایط علی ، شرایط پدیده ، شرایط کنش و تعامل محسوب شود . شاخص‌ برازش مدل کمی 088/0 که بیانگر مطلوبیت قوی مدل است و می تواند الگوی مناسبی با نگاهی کلی گرا ، سیستمی و بلندمدت به مقولة ورزش معلولین باشد و می کوشد تا راهنمای عمل مدیران در افق های زمانی دورتر و حیطه های وسیع تر اجرایی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of stigma in sports for the disabled (Case study of men and women athletes with disabilities in Tehran in 1398)

نویسندگان [English]

  • aboolfazl Tajarrod 1
  • Bahram Ghadimi 2
  • zahra alipourdarvishi 3
  • Shahla Hojat 4
  • Massoumeh shojaei 5
1 Department of Sociology of Sport, Faculty of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.iran
2 Department of Sociology of Sport, Faculty of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.iran
3 Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.iran
4 Assistant Professor, Department of Sports Science, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj. ایران.
5 Assistant Professor, Department of Sports Science, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj. ایران.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and explain the phenomenon of hot stigma in the sports community of the disabled and used a combined research method with an exploratory design. A quantitative survey questionnaire was provided to 120 athletes with disabilities. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (0.971). The findings showed how hot stigma as a social construct plays a role in the norms of the sports community and social exclusion in these individuals and the prevention of their active participation in the social arena of sports, which is considered a criterion for the validity of "theory based." Leads to the phenomenon of instrumental exploitation of the disabled athlete at the level of the individual, family and sports community. This phenomenon of exploitation of the disabled athlete can simultaneously be considered as causal conditions, phenomena, action and interaction conditions. / 0, which indicates the strong desirability of the model and can be a good model with a holistic, systematic and long-term view of the sport of the disabled and tries to guide the action of managers in the distant time horizons and wider areas of implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stigma
  • Sociological explanation
  • Sports
  • athlete with disabilities