تحلیل جامعه شناختی سالمندآزاری (با تاکید بر پدیده سالمندی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

با استفاده از نظریه زمینه ای، سالمندآزاری در شهر تهران بررسی شد تا الگوی مناسبی جهت ارتقاء کیفیت سالمندی ارائه شود. نمونه پژوهش شامل 20 نفر از سالمندان بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . جامعه آماری پژوهش را مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی، اورژانس اجتماعی و ... تشکیل می داد . ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با جامعه آماری ، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری بازگردآوری و از بطن آنها مقوله هایی استخراج گردید . سپس در مرحله کدگذاری محوری ، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط ّعلی ، پدیده محوری ، مقوله راهبردی ، شرایط محیطی ، مقوله واسطه ای و مقوله پیامدی در قالب پارادایم تعیین شد . در ادامه و در مرحله کدگذاری گزینشی ، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح ، سیر سالمندآزاری ترسیم و نظریه خلق شد. یافته های نتایج پژوهش ، 6 مؤلفه اصلى و 39 زیرمؤلفه را براى سالمندآزاری استخراج و آنها را در قالب الگوی نظرى بر مبناى نظریه داده بنیاد ارائه نموده است. نتیجه گیری یافته های پژوهش ضمن اشاره به نیازهای بهداشت روانی و جسمانی و مسائل خانوادگی ، هیجانی ، سالمندان آزار دیده به شناخت و مفهوم پردازی متغیرهای مختلف مؤثر بر زندگی این سالمندان براساس نظریه داده بنیاد تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of elder abuse (Emphasizing the phenomenon of aging in Tehran)

نویسندگان [English]

  • mohamadreza ranjbar mohamadi 1
  • Seyyed Naser Hejazi 2
  • mohammadali chitsaz 2
1 PhD Student, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
چکیده [English]

Using contextual theory, elder abuse was investigated in Tehran to provide a suitable model for improving the quality of aging. The research sample consisted of 20 elderly people who were selected by purposive sampling. The statistical population of the study consisted of those referring to forensic medicine, social emergency, etc. While conducting a semi-structured interview with the statistical population, a set of basic themes were retrieved during the coding process and categories were extracted from their bellies. Then, in the axial coding stage, the relationship between these categories was determined under the headings of causal conditions, axial phenomenon, strategic category, environmental conditions, intermediate category and consequence category in the form of paradigm. Then, in the selective coding stage, the components of the coding paradigm were described, the course of elder abuse was drawn, and a theory was created. Findings of the research have extracted 6 main components and 39 sub-components for elder abuse and presented them in the form of a theoretical model based on the data theory of the foundation. Conclusion The findings of the study while referring to the needs of mental and physical health and family issues, emotional, Abused seniors emphasize the recognition and conceptualization of various variables affecting the lives of these seniors based on the data theory of the foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • elder abuse
  • quality improvement of aging
  • data theory of the foundation