باورهای دینی و تغییر ارزش های خانواده دانش آموزان دبیرستانی شهرهای استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

دینداری و باورهای دینی می‌تواند باعث تغییراتی در زمینه‌‌های مختلف از جمله ارزش‌های مادی و غیرمادی خانواده گردد. هرچند که عواملی مانند فرآیند نوسازی فرهنگی نیز تغییراتی را در حوزه باورهای دینی جوامع به وجود آورده که منجر به تغییر و دگرگونی در ارزشهای خانوادگی شده است. این مقاله با هدف تأثیر باورهای دینی بر ارزش‌های خانواده در بین دانش‌آموزان دبیرستانی استان مازندران انجام شد. روش‌‌تحقیق، پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانی شهرهای استان مازندران است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین باورهای دینی و همچنین شاخص تغییرات ارزش-های خانواده بیش از حد متوسط است و بیانگر نگرشهای تقریباً مدرن در حوزه ارزشهای خانوادگی در بین دانش‌آموزان است. بین میزان باورهای دینی و ارزش های خانواده رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه باورهای دینی بیشتر شود، میزان تغییر ارزش‌های خانواده افزایش می‌یابد و برعکس هر چه باورهای دینی کمتر شود، میزان تغییر ارزش‌های خانواده کاهش می‌یابد. همچنین می‌توان شاهد وجود رابطه مثبت و مستقیم بین باورهای دینی شامل ابعاد اعتقادی، مناسکی، تجربی و بعد پیامدی با ارزش‌های مادی و ارزش-های غیرمادی خانواده بود. همبستگی بعد پیامدی بالاتر و بعد تجربی پایین‌تر از سایر ابعاد باورهای دینی است. نتیجه می‌توان گرفت که هرچند باورهای دینی بر تغییر ارزش‌های خانواده دانش‌آموزان اثرگذار است اما این باورها نیز می‌تواند متأثر از عوامل دیگر مانند رسانه‌ها و فرایند نوسازی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Beliefs and changes in Family Values of High School Students in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • amin varzi kenari 1
  • abolgasem haedarabadi 2
  • manouchehr pahlavan 2
1 PhD student in Sociology of Economics and Development, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Religiosity and religious beliefs can lead to changes in various fields, including the material and immaterial values of the family. However, factors such as the process of cultural modernization have also brought about changes in the religious beliefs of communities that have led to changes in family values. This article was aimed at influencing religious beliefs on family values. The research method was survey and collected by a questionnaire. The statistical population consists of high school students. Multi-stage cluster sampling method and sample size based on Cochran's formula are 400 people.
The findings show that the mean of religious beliefs as well as the index of changes in the value of the family conductor is more than average and represents a near-modern attitude toward family values among students. There is a positive and direct relationship between the level of religious beliefs and family values. In other words, the greater the religious beliefs, the increase in the value of the family increase and, conversely, the lower the religious beliefs, the change in the value of the family decreases. It can also be seen that there is a positive and direct relation between religious beliefs including beliefs, religious, empirical and consequential dimension with material values and immaterial values of the family. The correlation of the next is a consequence of higher and then empirically lowers than other dimensions of religious beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious beliefs
  • Material values
  • Immaterial values
  • values change