تبیین تغییرات ساختاری خشونت در جامعه (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف تبیین تغییرات ساختاری خشونت با تاکید بر عوامل اجتماعی صورت پذیرفته است.  پژوهش حاضر به روش پیمایش و کمی است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار نمونه‌گیری و به تعداد 413 نفر است. شیوه نمونه‌گیری دراین پژوهش نمونه‌گیری خوشهای چندمرحلهای می‌باشد. با توجه به یافته‌های این پژوهش؛ سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی و سرمایه فرهنگی بر خشونت تأثیر معناداری داشته، همچنین وضعیت سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و خشونت در جامعه آماری پایین‌تر از حد متوسط، اما وضعیت رضایت از زندگی در جامعه آماری بالاتر از حد متوسط گزارش شده است. بر اساس یافتههای بدست آمده، تمرکز بر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در یک محله کم برخوردار در عدم گرایش به تغییرات افزایشی خشونت اثرات قابل توجهی دارد. این امر در این مناطق و در بین جوانان و نوجوانان بیشتر به چشم می خورد و رضایت از زندگی و عدم خشونت تابع تغییر در میزان سرمایه هاست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain and examine the structural changes of violence in society(Case study of Khomeini shahr of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • niloofar aghaei 1
  • ali hashemianfar 2
1 Master of Sociology, University of Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study aims to explain of the structural changes of violence with emphasis on social factors. The present research is a survey method and quantitative. The sample size in this study is 413 people using sampling software. Sampling method in this research is multi-stage cluster sampling. According to the findings of this study; Social capital, life satisfaction and cultural capital have a significant effect on violence, also the status of social capital, cultural capital and violence in the statistical community is below average, but the status of life satisfaction in the statistical community is reported to be above average. Based on the findings, the focus on social capital and cultural capital in a low-income neighborhood has significant effects on not tending to increasingly violent changes. This is more common in these areas and among young people and adolescents, and life satisfaction and non-violence are subject to changes in the amount of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Cultural capital
  • life satisfaction
  • Violence
  • low-income neighborhoods