تحلیل عوامل فرهنگی – هویتی مؤثر در گرایش به تغییر نام افراد در مراجعین به اداره ثبت احوال (مطالعه موردی شش شهر در استان خوزستان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت الله بروجردی، لرستان، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه تحلیل عوامل فرهنگی – هویتی موثر در گرایش به تغییر نام افراد در مراجعین به اداره ثبت احوال (مطالعه موردی 6 شهر در استان خوزستان) انجام شده است. نام و نام گزینی وسیله ای است برای شناسایی هویت انسان و جزء فرهنگ یک جامعه محسوب می شود. این پدیده در بین جوامع بشری چه جوامع ابتدائی و مدرن وجود داشته است. ایده اصلی تحقیق از نظریه آنتونی گیدنز استخراج و عوامل فرهنگی و هویتی را در تغییر نام مؤثر دانسته است. در این تحقیق جمعیت آماری متقاضیان تعویض نام در استان خوزستان در سال جاری که تعداد آنها 9035 نفر بوده مراجعه نموده، در میان این تعداد  جمعیت مراجعه کننده  تعداد 396 نفر  با استفاده از فرمول کوکران به عنوان  جمعیت نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. شیوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است. روش انجام این پژوهش مبتنی بر پیمایش، و تکنیک گردآوری داده‌ها مبتنی بر پرسشنامه بوده است.  نتایج یافته ‏ها نشان داده است که هر چه میزان هویت و عوامل فرهنگی قوی‌تر باشند به همان میزان در گرایش به تغییر نام تأثیرگذار خواهند بود. شاخص وسایل ارتباط جمعی، هویت فردی، اعتقادات و باورها و هویت قومی‌بیش ترین همبستگی را در گرایش به تغییر نام نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural-identity factors in the tendency to change the names of people in the registry (Case study of six cities in Khuzestan province)

نویسنده [English]

  • karamollah javanmard
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ayatollah Boroujerdi University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to study the analysis of cultural-identity factors affecting the tendency to change the name of individuals in clients of the Civil Registry Office (Case study of 6 cities in Khuzestan province). Name and choice of naming is a means to identify human identity and is part of the culture of a society. This phenomenon has existed among human societies, both primitive and modern societies. The main idea of the research is derived from Anthony Giddens's theory and cultural and identity factors are considered to be effective in changing the name. In this study, the statistical population of name change applicants in Khuzestan province this year, whose number was 9035 people, among this number, 396 people were selected using the Cochran's formula as the sample population. The sampling method is randomly selected cluster. The method of this research was based on survey and the data collection technique was based on a questionnaire. The results show that the stronger the identity and cultural factors, the more effective they will be in the tendency to change the name. The index of mass media, individual identity, beliefs and ethnic identity has 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Rename
  • Ethnic identity
  • religious identity
  • individual identity
  • Beliefs and Belief