بررسی حضور فعالانه زنان در سازمان‌های مردم نهاد و تاثیر آن بر آگاهی و زیست فرهنگی (مورد مطالعه: زنان عضو سازمان‌های مردم نهاد استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی حضور فعالانه زنان در سازمان‌های مردم نهاد و تاثیر آن بر آگاهی و زیست فرهنگی آنان می‌پردازد، روش گرد‌آوری داده‌ها به صورت پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 333 نفر از زنان عضو در سازمان‌های مردم نهاد استان لرستان مورد پرسش قرار گرفتند. با توجه به آزمون فرضیه‌های مرتبط یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: ماهیت بسیاری فعالیت‌های اجتماعی- فرهنگی زنان از گذشته تا به امروز داوطلبانه بوده است و زنان با کار اجباری بیرون از خانه مواجه نبودند و از طرف دیگر همیاری و یادگیری از شاخصههای این فعالیت‌ها می باشد و نقش‌هایی که زنان در رابطه با فعالیت‌های داوطلبانه مدرن از جمله حضور مؤثر در این سازمان‌ها به عهده می گیرند، انعطاف‌پذیر است و با زیست فرهنگی-اجتماعی‌شان متناسب است بنابراین آن‌ها از این طریق به طور کل از نقش‌های خانوادگی خود گسسته نمیشوند و یکپارچگی مواجه با "خود" را از دست نمی دهند به عبارت دیگر آن‌ها نه تنها می‌توانند، حضور مطلوب خود را در حفظ و مدیریت جامعه به ثمر میرسانند بلکه هم زمان قادرند با آگاهی و رضایت بیشتری نسبت به نقش‌های سنتی و دینی خود روبرو شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the active presence of women in non-governmental organizations and its impact on awareness and bioculture (Case study: Women members of non-governmental organizations in Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • tahereh shahivandi 1
  • esmaeel jahanbakhsh 2
  • shapoor bbehyan 2
1 PhD Student in Cultural Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

This study examines the active presence of women in non-governmental organizations and its effect on their awareness and bioculture. The data collection method was a survey through a questionnaire. Using the Cochran formula, 333 female members were questioned in Lorestan province's nongovernmental organizations. According to the test of related hypotheses, the research findings show: Many socio-cultural activities of women have been voluntary from the past to the present, and women have not been forced to work outside the home. On the other hand, cooperation and learning are the hallmarks of these activities, and the roles that women play in relation to modern volunteering activities, including effective participation in these organizations, are flexible and appropriate to their biosocio-cultural. Thus, in this way, they are not completely detached from their family plans and do not lose the integrity of facing "themselves". In other words, they not only can, but also achieve their desired presence in the maintenance and management of society. But also able to face more awareness and satisfaction with their traditional and religious roles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • awareness
  • Women
  • change
  • Bioculture