تبیین جامعه شناختی تغییرات اجتماعی حاصل شده در سرمایه اجتماعی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی و رفاه ذهنی آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

3 استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

در مقاله حاضر رابطه میان سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی تبیین شد. روش تحقیق پیمایشی و 291 نفر از کارکنان در سال 1396 به روش نمونهگیری طبقه ای- نسبتی با فرمول کوکران انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محققساخته با اعتبار محتوایی و پایایی 0/95 رفاه ذهنی و 0/91 سرمایه اجتماعی انجام شد. در تدوین چارچوب نظری رفاه ذهنی از نظریه کیفیت زندگی فیلیپس و نظریه شادی سلیگمن و دینر و برای سرمایه اجتماعی از نظریه بوردیو و پاکستون در ابعاد ذهنی و عینی استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد؛ شاخص های سرمایه اجتماعی به میزان 39 درصد رفاه ذهنی کارکنان را تبیین می کنند که بیش ترین سهم را اعتماد اجتماعی با 0/4 = β و پس از آن انسجام اجتماعی با 0/35 = β و تعهدات اجتماعی با 0/25 = β و مشارکت و تعاملات اجتماعی با 0/185 = β داشته اند. آگاهی اجتماعی با 0/064 = β کم اثرترین مؤلفه سرمایه اجتماعی در تبیین رفاه ذهنی کارکنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of obtained social changes in social capital and mental well- being of headquarter employees in social security organization

نویسندگان [English]

  • Elham Vaghari 1
  • Bagher SarooKhani 2
  • Alireza kaldi 3
1 PhD student in Sociology of Economics and Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.
3 professor of Welfare and Rehabilitation university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present article aimed at determining the relationship between social capital and mental well- being of headquarter employees in social security organization. The method of research was survey and 291 employees during 2017 were selected in ratio stratified method through Cookeran formula. The information was gathered through researcher made questionnaire with content validity and 0.95 reliability for mental well- being and 0.91 reliability for social capital. The theoretical framework of the study was based on Philips` quality of life for mental well-being, Seligman and Diener`s happiness theory, Bourdieu`s social capital theory and Poktsone`s theory in subjective and objective dimensions. The obtained results of multiple regression and path analysis revealed that social capital indexes specify 39% of employees` mental well- being among them social trust with = β 0.4 had the most rate; after that social solidarity with = β 0.35, social commitments with = β 0.25, participation and social interactions with = β 0.185; Social awareness with = β 0.064 had the least portion in predicting employees` mental well- being. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • mental well-being
  • social security organization
  • Employees