بررسی انسجام اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با تأکید بر ادبیات مقاومت عصر شاه اسماعیل صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه ازاد اسلامی، خلخال، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

4 مربی جامعه شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی انسجام اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با تأکید بر ادبیات مقاومت عصر شاه اسماعیل صفوی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی بر پایه‌ی منابع کتابخانه‌ای است. بر اساس نتایج و بررسی جامعه‌شناسی ادبیات (نثر و نظم) عصر شاه اسماعیل صفوی، وجود سطح بالایی از محتوای عصر شامل تغییرات اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی در قالب‌های ادبی و تولیدات ادبی است. یافته های پژوهش بیانگر این است که زبان اکثر شعرای این عصر در راستای هویت دینی و حفظ وحدت ملَی بود که اوضاع اجتماعی را ترسیم می‌کرد، لذا دوره صفوی نقطه قوّت تاریخ کشور ما را تشکیل می دهد، چراکه وقتی دولت صفوی قوام گرفت و آنگاه که تثبیت شد، تحوّل عمیقی را در ایران آغاز کرد و گرچه این تحول با ابزارهای سنتی صورت می‌گرفت، اما سبب شکوفایی همه‌جانبه در ایران شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Social, Political, and Cultural Solidarity, Emphasizing on Resistance Literature during the Time of Shah Ismaeel Safavi

نویسندگان [English]

  • afshin shekarchi 1
  • fatemeh sheikhloovand 2
  • Khodabakhsh Asadollahi 3
  • زیبا قاسم زاده ابلی 4
1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
4 Instructor of Sociology, Farhangian University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the coherence of social, political and cultural situations with emphasis on the resistance literature of the time of Shah Ismail Safavid. The research method is descriptive and analytical based on library resources. According to the results and sociological study of literature (prose and poetry) of the era of Shah Ismail Safavid, the existence of a high level of content of the era includes social, political, and cultural changes in literary formats and literary productions. The research findings indicate that the language of most poets of this era was in line with religious identity and preservation of national unity, which depicted the social situation. Therefore, the Safavid period is a strong point in the history of our country, because when the Safavid government was established and when it was established, it started a profound change in Iran, and although this change was done with traditional tools, it caused all-round prosperity in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohesion
  • Resistance
  • Shah Ismail Safavid
  • Social
  • Political and Cultural Situation