طراحی مدل عوامل موثر بر سایش اجتماعی متأثر از تغییرات اجتماعی در تربیت بدنی آموزش و پرورش با رویکرد ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج، ایران

2 استاد یار گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر سایش اجتماعی متأثر از تغییرات اجتماعی در تربیت بدنی آموزش و پرورش با رویکرد ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی، از نظر نوع داده ‌ها، آمیخته کمی و کیفی از لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها برابر با 384 نفر بود تعداد 181 نفر به‌صورت تصادفی ساده بر طبق جدول مورگان به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در بخش کیفی تعداد 18 نفر از خبرگان بر اساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، دسترسی و تمایل به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و فرم خودتعاملی ساختاری شامل 13 عامل مؤثر بر سایش اجتماعی بود روایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (85/0=α). همچنین جهت مدل یابی عوامل از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد عوامل در هفت سطح قرار گرفتند. عوامل درگبری شغلی، ضعف انگیزش و تعارض شغلی در سطح اول صعف مدیریت در پایین ترین سطح قرار گرفتند. پرهیز از سیاسی کاری، توسعه عدالت سازمانی و رفع ضعف های مدیریتی بر دیگر کاهش دیگر عوامل سایش اجتماعی تأثیر گذار است در نهایت منجر به کاهش درگبری شغلی، ضعف انگیزش و تعارض شغلی در تربیت بدنی آموزش و پرورش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of factors affecting social wear affected by social changes in physical education with an interpretive structural approach

نویسندگان [English]

  • sadry siyavashpoor 1
  • seiyed Ehsan Amir Hosseini 2
  • mehrzad Hamidi 3
1 Department of Sports Management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
3 Associate Professor, Department of Sports Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of factors affecting social wear affected by social changes in physical education with an interpretive structural approach. The present research was descriptive-survey in terms of nature and purpose, in terms of data type, quantitative and qualitative mix in terms of implementation method. The statistical population of the study in the quantitative section, including managers, senior experts and physical education experts of the Ministry of Education and provincial education departments was 384 people. 181 people were randomly selected as a statistical sample according to Morgan table. In the qualitative section, 18 experts were purposefully selected based on expertise, experience, theoretical mastery, access and willingness. The research instrument was a researcher-made questionnaire and the structural self-interaction form included 13 factors affecting social wear. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 professors of university sports management and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.85). Also, interpretive structural modeling was used to model the factors. Findings showed that the factors were classified into seven levels. The factors of job involvement, motivation weakness and job conflict were in the first level of management weakness in the lowest level. Avoiding work politicization, developing organizational justice and eliminating managerial weaknesses have other effects on reducing other factors of social wear and tear. Ultimately, it will lead to a reduction in job deprivation, poor motivation and job conflict in physical education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • physical education
  • social change
  • social wear
  • Human Resources