گفتمان کاوی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه‌های ایلام در زمینه توسعه فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

این مطالعه باهدف شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه‌های ایلام در زمینه توسعه فرهنگی است. روش مطالعه، تلفیقی از روش‌های (کیفی- کمی) است، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها کیفی، از نوع کیو هست. تالار گفتمان پژوهش را 14 نفر از کارکنان و مدیران سازمان‌های دولتی (فرهنگ و ارشاد، استانداری، آموزش پرورش) و اساتید دانشگاه‌های استان ایلام دارای پیشینه مطالعه درزمینهی توسعه تشکیل دادهاند. نمونه آماری پژوهش شامل 21 نفر از کارکنان دانشگاه‌های ایلام بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده، تعداد 49 گزاره کیو استخراج شد که در قالب یک پرسشنامه متشکل از 49 کارت و یک نمودار کیو در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی اکتشافی 6 گونه ذهنیت؛ دینی و تقدیرگرا، عامیانه، مسئولیت‌پذیر، علم‌گرا، قانون‌مدار و فردگرایی اخلاقی دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد که ذهنیت مشارکت‌کنندگان در الگوهای ذهنی 1 و 2، بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان نوسازی، با خصوصیات و ویژگی‌های جوامع سنتی و ماقبل مدرن همسو است و الگوهای ذهنی مشارکت‌کنندگان قرارگرفته در دسته‌های سوم تا ششم، با ذهنیت جوامع مدرن و توسعه یافته قرابت دارد و به ارزش‌هایی چون: حس تعهد، مشارکت، علم‌گرایی و نوآوری توجه داشته‌اند. به‌طورکلی، نتایج نشان داد که الگوی ذهنی مشارکت‌کنندگان نسبت به توسعه فرهنگی با خصوصیات جوامع ماقبل مدرن قرابت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis the Mental patterns of culture development of IlamUniversities staff

نویسندگان [English]

  • younes ezati 1
  • mansour hagighatian 2
  • Amad Moazzeni 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
3 Assistant Professor. Department of Sociology, Payame Noor University,Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of Identifying of mental patterns of culture development of IlamUniversities staff. The dominant paradigm of this study was mixed methodology.This research is applied in terms of goal, and is qualified method in terms of the method of data collection. The Concourse in this study included 14 people of (Culture and Islamic Guidance government Office, Education) and universitis professors, with backgrounds in culture development studies. The study population of this study consisted of 21 Entrepreneurs in Ilam were chosen as sample by the targeted judgment method. Fourthly nine Phrases were extracted based on the interviews. A questionnaire consisting of 49 cards and an answer sheet. Data analyzed by Q exploratory factor. Based on the findings of the exploratory factor analysis, six types of Religious and fatalistic, Folk Mentality, responsible, Scientist, Legalist, Moral individualistic were categorized. The results showed that the mentality of the participants in the mental models 1 and 2 was the same with the characteristics of the traditional and pre-modern societies. At the same time, the participants in the third and fourth categories had a very good mentality towards development because they have paid attention to values such as sense of commitment, participation, scientism and innovation. In general, the results showed that the participants' mental pattern of the cultural development of the community is at a moderate and lower level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Q methodology, culture development
  • mental patterns, Legalist Moral individualistic,