بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثابتی، منوچهر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذبیحی، حسین [1] دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • ذولقدر، حمید [1] کارشناس ارشد اقتصاد برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه تبریز
  • ذولقدر، علی [1] فارغ التحصل کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تبریز

ر