بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابتی، منوچهر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذولقدر، حمید [1] کارشناس ارشد اقتصاد برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه تبریز
 • ذولقدر، علی [1] فارغ التحصل کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تبریز

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

 • ضمیرى، عبدالحسین [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • وثوقی، منصور [2] استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وثوقی، منصور [1] گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • وثوقی، منصور [1] استاد و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • وحیدا، فریدون [1] استادجامعه شناسی اصفهان
 • ودیعه، ساسان [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌ شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وکیلها، سمیرا [1] دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ه

ی