دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 62، پاییز 1398، صفحه 1-163 
4. پیشگیری از جرائم بانکی از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی

صفحه 57-76

رامین علیزاده؛ حسین غلامی؛ محمدعلی جاهد


5. کاربست نظریه جامعه شناسی تاریخی اسکاچپول برآثار حضور امام رضا (ع) در ایران

صفحه 77-92

بهراد اسدی؛ معصومه قره داغی؛ جعفر آقازاده؛ منیژه صدری


6. شناسایی و اولویت بندی عامل های تحلیل جامعه شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان ها

صفحه 93-111

ایرج رحمانی؛ علی باصری؛ اکبر آفرینش خاکی؛ بهرام قدیمی