دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 63، اسفند 1398، صفحه 1-162 
1. تحلیل جامعه‌شناختی ذائقه های دینی مردم ایران

صفحه 1-19

ابوالفضل احمدی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی


2. مطالعه جامعه شناختی مدارای اجتماعی و بروز خشونت در فضای عمومی شهر تهران

صفحه 20-41

مریم خانعلی زاده بناء؛ محمدباقر تاج الدین؛ سعید معدنی