دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 64، بهار 1399، صفحه 1-198 
7. رابطه‌ی بین عوامل اجتماعی – فرهنگی و تمایل جوانان تهرانی به ورزش همگانی

صفحه 117-137

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزائی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی


8. بررسی موانع اقتصادی توسعه‌یافتگی در استان ایلام

صفحه 138-162

روضان پیری؛ روزا کرم پور؛ مجید کفاشی