دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 64، خرداد 1399، صفحه 1-198 
6. رابطه‌ی بین عوامل اجتماعی – فرهنگی و تمایل جوانان تهرانی به ورزش همگانی

صفحه 99-117

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزائی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی