دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 66، آذر 1399، صفحه 1-196 
2. رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 22-36

سعید باغخانی؛ مجید کفاشی؛ سروش فتحی


4. مطالعه جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی

صفحه 55-72

فاطمه رشید؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حسین آقاجانی مرساء


8. تجربه زیسته زوجین متقاضی انتخاب جنسیت جنین به دلایل غیر پزشکی

صفحه 140-159

فرنگیس مجرد تاکستانی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ رضا عمانی سامانی؛ علیرضا کلدی