دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 66، پاییز 1399، صفحه 1-201 
2. رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 22-45

سعید باغخانی؛ مجید کفاشی؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش


3. عوامل اجتماعی موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: رویکرداخلاق پژوهشی

صفحه 46-65

عزیز پورمهدی؛ امیرحسین محمد داودی؛ کامران محمدخانی


4. مطالعه جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی

صفحه 66-85

فاطمه رشید؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حسین آقاجانی مرساء


6. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وندالیسم دانش‌ آموزان دبیرستان‌های شهر پارس‌آباد

صفحه 109-131

اسلام قاسم زاده اجیرلو؛ سید رضا معینی؛ روزا کرم پور


7. مطالعه کیفی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده به فرزندان دهه 80-60

صفحه 132-150

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی


8. تجربه زیسته زوجین متقاضی انتخاب جنسیت جنین به دلایل غیر پزشکی

صفحه 151-167

فرنگیس مجرد تاکستانی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ رضا عمانی سامانی؛ علیرضا کلدی


10. نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط کار (مورد مطالعه: کارکنان بنگاه های کسب‌و‌کار شهر کرمان)

صفحه 185-207

سمیه سادات مهدوی؛ سید وحید عقیلی؛ نوروز هاشم زهی؛ علی اکبر فرهنگی