دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 67، اسفند 1399، صفحه 1-160 
بررسی تاثیر عامل فرهنگی و محیطی در تعاملات اجتماعی افراد در بازارهای سنتی و مدرن شمالغرب ایران

صفحه 117-129

یوسف هوشمندپور؛ مزین دهباشی شریف؛ سید محمدرضا نصیرسلامی؛ محمد عدالتخواه