دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1386 (14)