دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1387 (17)