دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 19، دی 1387 (19)