دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1390 (28) 
6. بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی

نیر محمدپور؛ دکتر محمد باقر علیزاده اقدم؛ حسن پاشازاده؛ دکتر محمد عباس زاده


7. بررسی رابطه بین سبک وشیوه زندگی با فرهنگ مصرف و مصرف گرایی  

هرمز محمد پور نیما؛ دکتر علیرضا پورشیخیان؛ رقیه عظیمی خانقاه