دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1390 (28) 
بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی

نیر محمدپور؛ دکتر محمد باقر علیزاده اقدم؛ حسن پاشازاده؛ دکتر محمد عباس زاده


بررسی رابطه بین سبک وشیوه زندگی با فرهنگ مصرف و مصرف گرایی  

هرمز محمد پور نیما؛ دکتر علیرضا پورشیخیان؛ رقیه عظیمی خانقاه