دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تابستان 1392 (37) 
4. بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی

حبیب صبوری خسروشاهی؛ محمد باقر ریخته‌گرزاده تهرانی