دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تیر 1392 (37) 
بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی

حبیب صبوری خسروشاهی؛ محمد باقر ریخته‌گرزاده تهرانی