دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38، مهر 1392 (38)