دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، دی 1392 (39) 
1. عوامل و ریشه­های خشونت در بین دانش آموزان دوره دبیرستان آذر شهر

صفحه 1-12

محبوبه بابایی؛ علی ذولقدر؛ سکینه ندرلو؛ حمید ذولقدر


3. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با خشونت خانگی والدین علیه فرزندان

صفحه 32-50

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ محمود یعقوبی دوست؛ بهروز شاهون وند