دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 42، پاییز 1393 (42)