دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، زمستان 1393 (43) 
5. تأثیرات نفت بر امنیت سیاسی ایران از سال 1368 تا 1384

بهرام سرمست؛ مهدی خوش خطی؛ سولماز مراد نژاد سرای