دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 47، دی 1394 (47) 
3. مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران

علی حیدری نیا؛ محمدرضا کیخا؛ محمد اصغری حسامیه؛ پرویز علیزاده