دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 68، بهار 1400، صفحه 1-202 
2. مطالعه جامعه‏ شناختی تأثیر تغییرات فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویتی زنان

صفحه 22-41

آسیه آقائی حسین آبادی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


4. عوامل اجتماعی مؤثر بر آزار جنسی غیرکلامی زنان معلول استان مازندران

صفحه 62-83

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


7. تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی

صفحه 125-143

میثم شمسیان؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نوروز هاشم زهی


10. بررسی روابط متقابل مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

صفحه 183-204

زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ فاطمه تیزهوش جلالی