دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 69، شهریور 1400، صفحه 1-194 
تبیین جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین (مطالعه موردی مردان و زنان ورزشکار معلول شهر تهران در سال 1398)

صفحه 19-37

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی


فراتحلیل گرایش جامعه ایرانی به مدیریت بدن

صفحه 38-56

طاهره جهان پرور؛ طاها عشایری


تحلیل جامعه شناختی سالمندآزاری (با تاکید بر پدیده سالمندی در شهر تهران)

صفحه 75-92

محمدرضا رنجبر محمدی؛ سید ناصر حجازی؛ محمد علی چیت ساز


رابطه بین سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با ساختار توزیع قدرت در خانواده

صفحه 146-161

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


باورهای دینی و تغییر ارزش های خانواده دانش آموزان دبیرستانی شهرهای استان مازندران

صفحه 162-179

امین ورزی کناری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ منوچهر پهلوان