دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 70، آذر 1400، صفحه 1-174 
بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی و کالبدی کیفیت زندگی شهری منطقه 3 اردبیل

صفحه 43-58

صاحبعلی رام دیبکلو؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ رسول درس خوان


بررسی انسجام اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با تأکید بر ادبیات مقاومت عصر شاه اسماعیل صفوی

صفحه 157-174

افشین شکارچی؛ فاطمه شیخلوند؛ خدابخش اسداللهی؛ زیبا قاسم زاده ابلی