دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 71، اسفند 1400، صفحه 1-208 
شناسایی وتدوین مدل ترکیبی عوامل اجتماعی موثر برمدارای اجتماعی تماشاگران لیگ برترفوتبال ایران

صفحه 1-20

محمدرضا بنی اسدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ زهرا علیپور درویش؛ شهلا حجت


واکاوی قدرت ایدئولوژیک در دوران قاجار از دیدگاه منابع قدرت اجتماعی مایکل مان

صفحه 56-80

فرید سادات شریفی؛ کرامت اله راسخ؛ علی رضا خدامی؛ مجیدرضا کریمی