دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 54، پاییز 1396، صفحه 1-149 
6. مطالعه جامعه شناختی محله محوری و مشارکت اجتماعی

صفحه 92-109

سارا منیری فر؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان؛ حسین ایمانی جاجرمی