دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 55، زمستان 1396، صفحه 1-162 
8. فرایند تکوین تعارض در سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان‌های تابعه

صفحه 140-157

فهمیه یوسف کلافی؛ مهناز رونقی نوتاش؛ حسین ابوالحسن تنهایی